Chercheurs, enseignants-chercheurs et cliniciens

28

Kalyane Bach-Ngohou

MCU-PH de Biochimie
+33 2 40 08 40 05

Stanislas Bruley Des Varannes

PU-PH de Gastroentérologie

+33 2 40 08 33 06

Hélène Boudin

Chargé de recherche INSERM
+33 2 40 41 29 30

Martial Caillaud.jpg

Martial Caillaud

Post Doctorant
+33 2 40 41 29 30

Emmanuel Coron

PU-PH de Gastroentérologie
+33 2 40 08 30 97

Laetitia Aymeric.jpg

Laetitia Aymeric

MCU
+33 2 40 41 28 86

MaximeM.jpg

Maxime Mahé

Chargé de recherche INSERM
+33 2 40 41 28 85

Pascal Derkinderen

PU-PH de Neurologie
+33 2 40 41 29 74

Mathurin Flamant

PH de Gastroentérologie
+33 2 40 08 33 06

JustineM.jpg

Justine Marchix

Post Doctorant
+33 2 40 41 29 30

Arnaud Bourreille

PU-PH de Gastroentérologie

+33 2 40 08 31 52

Moustapha Cissé

Chargé de recherche INSERM
+33 2 40 41 28 85

Emilie Duchalais.jpg

Emilie Duchalais

PH de Gastroentérologie
+33

Damien Masson

PU-PH de Biochimie
+33 2 40 08 40 08

Tamara Matysiak-Budnik

PU-PH de Gastroentérologie
+33 2 40 08 33 06

Guillaume Meurette

PU-PH de Gastroentérologie
+33 2 40 08 33 06

Philippe Naveilhan

Chargé de recherche INSERM
+33 2 40 41 28 86

Michel.jpg

Michel Neunlist

Directeur de recherche INSERM
+33 2 40 41 28 44

Isabelle Neveu

Chargé de recherche INSERM
+33 2 40 41 28 86

Malvyne RD.jpg

Malvyne Rolli-Derkinderen

Directeur de recherche CNRS
+33 2 40 41 29 74

Aurélien Vénara

PH de Gastroentérologie
+33 2 40 41 11 07

Brigitte PV.jpg

Brigitte Perrouin-Verbe

PU-PH MPR

+33 2 40 08 33 06

Sophie Talon

MCU
+33 2 40 41 29 30

Giada Delfino.jpg

Giada Delfino

Post Doctorant
 

Marie_Aimée_PV.jpg

Marie-Aimée Perrouin-Verbe

MCU-PH Urologie

+33 2 40 08 33 33

Yann Touchefeu

PH de Gastroentérologie
+33 2 40 41 29 30

Sebastien Paillusson.jpg

Sébastien Paillusson

Post Doctorant
 

Simon Vales.jpg

Simon Valès

Post Doctorant